„ORTODENT” Przychodni Stomatologiczno–Ortodontycznej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Nowy Sącz 2022

Podstawy prawne funkcjonowania

„ORTODENT” Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna sp. z o.o. w Nowym Sączu  działa na podstawie :

 1. Ustawy o działalności leczniczej  Dz.U. z 2018 ppoz.160, 138, 650
 2. Ustawy o prawach Pacjenta – Dz. U 2017 poz. 1318, 1524 z późniejszymi zmianami
 3. Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U z 2017 poz 2110
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/679 z 27-04-2016
 5. Niniejszego regulaminu organizacyjnego „ORTODENT” PS-O

§ 1 Dane podmiotu

„ORTODENT” Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna jest podmiotem leczniczym działającym w ramach „ORTODENT” Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Moniuszki 13.

Podmiot posiada zgłoszenie do ewidencji podatkowej NIP 734 360 33 74.

Podmiot został zarejestrowany w ewidencji podmiotów leczniczych Wojewody Małopolskiego z nr 000000247163

§ 2 Cele i podstawowe zadania „ORTODENT” Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna

 1. Podstawowym celem  „ORTODENT ” PS-O  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych stomatologicznych przez lekarzy stomatologów, zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dostępnymi im współczesnymi metodami leczenia, w tym także w zakresie diagnostyki obrazowej.
 2. Do podstawowych zadań Przychodni należy:
  1.  udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej  obejmującej: ortodoncję, stomatologię zachowawczą, chirurgię stomatologiczną podstawową, pedodoncję.
  2. wykonywanie zdjęć rentgenowskich zębowych, panoramicznych, cefalometrycznych oraz tomografii stożkowej /3D/
  3. udzielanie świadczeń konsultacyjnych,
  4. wykonywanie badań diagnostycznych,
  5. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia , dla zagwarantowania kompleksowości świadczonych usług,
  6. przeprowadzanie badań profilaktycznych,
  7. inne zadania zlecone przez Kierownika Przychodni.

§ 3. Struktura organizacyjna.

 1. Podmiot leczniczy „ORTODENT” Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna sp. z o.o., posiada jednostkę organizacyjną o tej samej nazwie, podlegającą bezpośrednio Kierownikowi „ORTODENT”PS-O.
 2. Kierownik Podmiotu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w podmiocie i jest odpowiedzialny za stan warunków sanitarnych oraz dopuszczenie do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 4. Rodzaj działalności leczniczej i udzielanych świadczeń

Podmiot leczniczy „ORTODENT PS-O” udziela świadczeń w rodzaju, ambulatoryjne świadczenia zdrowotnych, poprzez jednostkę organizacyjną „ORTODENT” Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna w zakresie ;

1. HC.1.3.2 Leczenie stomatologiczne zgodnie z kodami resortowymi

– 72 Chirurgia stomatologiczna
– 73 Ortodoncja
– 74 Periodontologia
– 75 Protetyka stomatologiczna
– 76 Stomatologia dziecięca
– 77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

2. HC.4.2.3 Rentgenodiagnostyka w ramach kodu resortowego 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa.

§ 5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

Siedziba Przychodni i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych  znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Moniuszki 13.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i Pracowników, teren Przychodni objęty jest monitoringiem video i audio w jej otoczeniu oraz Poczekalni.

 § 6 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. Rejestracja pacjentów i założenie kartoteki odbywa się w trakcie osobistej wizyty Pacjenta w Przychodni.
 2. Rezerwacja terminu realizacji świadczenia zdrowotnego może być dokonana osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, drogą elektroniczną, w miarę wolnych terminów w ustalonym harmonogramie..
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym  z pacjentem.
 4. W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, każdy pacjent podlega obowiązkowej rejestracji.

 W tym celu zgodnie z wymaganiami ustawy „O prawach Pacjenta „ Dz.U. 2017 poz. 1318, 1524 art. 25.5, Pacjent przekazuje swoje dane obowiązkowe, co potwierdza okazaniem dokumentu tożsamości /dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku dzieci do 18 rż/:

– imię i nazwisko
– datę urodzenia
– płeć
– adres zamieszkania
– nr PESEL
– w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody – imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz miejsce jego zamieszkania,  jak również wg. uznania dane nieobowiązkowe
– adres kontaktowy
– nr telefonu
– adres mailowy.

  Pacjent zobowiązany jest także do wypełnienia samodzielnego /lub poprzez opiekuna prawnego/ „Oświadczenia o stanie zdrowia”.

 1. Pacjent posiada możliwość zaznajomienia się z cennikiem świadczeń /stanowiącym załącznik do Regulaminu/, a w przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań zostanie mu to wyjaśnione przez rejestratorkę lub lekarza po ustaleniu zakresu przewidzianych do realizacji świadczeń.
 2. Do podstawowych zadań lekarzy zakładu należy:
 • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w zakresie czynności lekarza stomatologa, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz dostępnymi im metodami i środkami.
 • Informowanie Pacjenta lub jego opiekuna prawnego o możliwościach leczenia, planowanych zabiegach i uzyskanie jego akceptacji dla podejmowanych działań.
 • Udzielanie pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Udzielanie pacjentowi informacji na temat stanu zdrowia w zakresie dotyczącym świadczeń opieki medycznej zakładu
 • Poszanowanie godności osobistej pacjenta i zachowanie tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych w trakcie udzielania świadczeń
 • 7. Do podstawowych zadań higienistek stomatologicznych  należy:
 • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w zakresie czynności higienistki stomatologicznej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz dostępnymi im metodami i środkami.
 • Udzielanie pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia.
 •  Udzielanie informacji na temat zakresu opieki medycznej realizowanej w tutejszej Przychodni.
 • Poszanowanie godności osobistej pacjenta i zachowanie tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych w trakcie udzielania świadczeń.
 • 8. Do podstawowych zadań asystentki stomatologicznej należy:
 • Asysta stomatologiczna wykonywana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
 • Prowadzenie rejestracji pacjentów, przygotowywanie dla lekarza niezbędnej dokumentacji medycznej

§ 7. Organizacja i zadania Przychodni.

 1. Podmiot leczniczy został zorganizowany w celu realizacji leczenia Pacjentów w zakresie stomatologii.
 2. Leczenie realizowane w ramach jednostki organizacyjnej ORTODENT PS-O.

 § 8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami

 1. Przychodnia współpracuje z innymi podmiotami na zasadzie realizacji zleconych przez nią świadczeń dla pacjentów – konsultacje, zabiegi, diagnostyka obrazowa, a także na zasadzie skierowań leczonych pacjentów w celu wykonania takich konsultacji i zabiegów.
 2. Na podstawie umów stałych o usługi protetyczne
 3. W celu wykonywaniu zadań Przychodnia współpracuje, na podstawie wcześniej podpisanych umów z:

     a) innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej

     b) innymi instytucjami

     c) jednostkami samorządu terytorialnego

 § 9. Dokumentacja medyczna i jej udostępnianie.

 1. „ORTODENT” PS-O prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych przychodni, oraz zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta , ustawą o działalności leczniczej, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana zgodnie z Rozporządzeniem Min Zdrowia z 2010 r
 3. „ORTODENT” PS-O udostępnia dokumentację, o której mowa w ust.1:

1) na Wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

2) podmiotom leczniczym, jednostkom organizacyjnym tych podmiotów leczniczych i osobom wykonującym zawód medyczny poza podmiotami leczniczymi, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych- za zgodą Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,,

3) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów.

4) organom państwowym upoważnionym do wnioskowania i otrzymywania takiej dokumentacji.

3)  W celu uzyskania tej dokumentacji Pacjent lub osoba upoważniona występują z Wnioskiem pisemnym, do którego Przychodnia zobowiązana jest ustosunkować się niezwłocznie nie później niż 3 dni robocze

5) Oryginał dokumentacji medycznej stanowi własność Przychodni, a wydawane są kserokopie lub kopie.

6) Za wydane odpisy lub kserokopie ustalona jest następująca odpłatność:

– za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej   – 11 zł brutto/stronę

– za jedną stronę kopii albo wydruk dokumentacji medycznej    - 0,38 zł brutto/stronę

– udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku Danych   – 2,20 zł brutto/1 szt płyty CD

– w przypadku zdjęć rtg wykonywanych w ramach leczenia w tutejszej

  Przychodni, a także realizowanych na zlecenie zewnętrzne – dokumentacja w wersji papierowej oraz elektronicznej udostępniana jest bez odrębnych opłat.

7) Wydanie dokumentacji medycznej odnotowuje się w „Wykazie udostępnionej dokumentacji medycznej”

   Wykaz ten zawiera następujące dane:

      – data udostępnienia dokumentacji
      – imię i nazwisko pacjenta,  którego dotyczy dokumentacja
      – sposób udostępnienia dokumentacji  /kopia papierowa, odpis, wersja elektroniczna, mail…/
      – zakres udostępnionej dokumentacji
      – komu udostępniono dokumentację,
      – imię i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację

8) Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, Pacjent oraz jego pełnomocnik ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej, a także do usunięcia swoich danych w zakresie nie naruszającym innych obowiązujących przepisów. Na pisemny Wniosek Pacjenta rejestracja może usunąć dane dobrowolne z kartoteki papierowej, oraz elektronicznej pacjenta. W przypadku innych żądań Pacjenta decyzje w tym zakresie podejmuje Kierownik Przychodni.

§ 10. Odpłatność za świadczenia

 1. Odpłatność za świadczenia regulowana jest zgodnie z Cennikiem zatwierdzonym przez Kierownika Przychodni, stanowiącym Załącznik nr 1, lub zgodnie z odrębnymi umowami z instytucjami refundującymi świadczenia.
 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych:
  1. nieodpłatnie – pacjentom leczonym w ramach posiadanej umowy z inną instytucją refundującą
  2. odpłatnie
  3. bezzwłocznie każdej osobie w stanie zagrożenia życia art. 58-62 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 3. Procedury realizacji świadczeń odpłatnych są zgodne z pkt 6.

§ 11. Zarządzanie Przychodnią.

 1. „ORTODENT ” PS-O kieruje Kierownik będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące  „ORTODENT” PS-O i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika, zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika „ORTODENT” PS-O w szczególności należy:
  1. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników poprzez ustalanie z nimi harmonogramu pracy.
  2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia , awansowania, przeszeregowania, wynagrodzenia , karania i zwalniania pracowników „ORTODENT”PS-O,
  4. dbanie o właściwą atmosferę w pracy.

§ 12. Prawa  i obowiązki pacjenta

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w PPS-O  „ORTODENT”, pacjent ma prawo do:

 1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 2. świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
 3. swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w „ORTODENT” PS-O,
 4.  rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 5. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
 6. pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
 7. informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń, z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,
 8. pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
 9. równego traktowania niezależnie od koloru skóry, wyznania i orientacji seksualnych,
 10. pełnego dostępu do informacji o jego stanie zdrowia, osób dla których jest opiekunem prawnym, lub pełnomocnikiem, proponowanych badaniach , rokowaniach,
 11. możliwości rejestracji osobistej, telefonicznej i internetowej zgodnie z aktualnymi możliwościami rejestracji.

Do obowiązków pacjenta należy:

 1. przestrzeganie regulaminu porządkowego „ORTODENT” PS-O,
 2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie  „ORTODENT” PS-O,
 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 4. posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa , ppoż,
 6. przestrzeganie zaleceń lekarza.

 § 13.

Pacjent , którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w  „ORTODENT ” PS-O,  ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi  do Kierownika „ORTODENT” PS-O  i wpisanie odpowiedniej notatki do Książki Skarg i Wniosków

§ 14

Regulamin  Organizacyjny jest zatwierdzany przez Kierownika Przychodni i wchodzi w życie z dniem podpisania

Nowy Sącz    01-01-2022

Nasza przychodnia realizuje szeroki zakres usług stomatologicznych i ortodontycznych, a także usługi z zakresu stomatologicznych zdjęć rentgenowskich.

Godziny Otwarcia

Pon - Czw:  8:00 - 20:00

Pt:               8:00 - 15:00 

Sob - Nie:   Nieczynne

Adres

ul. Moniuszki 13,
33-300 Nowy Sącz

Email: ortodent@poczta.onet.pl
Tel: (18) 441-26-46
Kom: +48 602-740-704